UMOWA OFERTY PUBLICZNEJ

ZADOWOLONY

1). Ogólne warunki

2). Niektóre terminy i definicje

3). Zakres umowy

4). Zamawianie usług (umówienie wizyty)

5). Warunki i tryb świadczenia usług

6). Koszt usług i kolejność obliczeń

7). Dostawa powiązanych towarów

8). Potwierdzenie od Klienta

9). Postanowienia etyczne Psychoterapeuty

10) Zasady etyczne psychoterapii i poradnictwa

11). Odpowiedzialność Stron i SIŁA WYŻSZA

12). Rozstrzyganie sporów

13). Wykonanie umowy

14). Procedura zmiany Umowy

15). Postanowienia końcowe

1. WARUNKI OGÓLNE

1. Partia: Mishchenko Maria-Violetta Romanivna, zwana dalej „Psychologiem/Psychoterapeutą”, na podstawie art. Sztuka. 633, 634, 641, 627, 628, przepisy rozdziału 63 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, przepisy KODEKSU ETYCZNEGO Ukraińskiego Związku Psychoterapeutów z 1998 roku (przystosowane w 2006 roku, uzupełnienia z 2007, 2008, 2012 ) publicznie oferuje szeroką i nieograniczoną liczbę osób fizycznych) – „Klienci” możliwość otrzymywania określonych niniejszą Umową (dalej „Umowa” lub „Umowa Publiczna”) usług doradczych (dalej – „Usługi”), świadczonych w trybie offline lub za pośrednictwem Internet, w tym korzystanie z aplikacji – komunikatorów (Telegram, Skype, Zoom, Viber, inne i/lub portale społecznościowe).

2. Klient potwierdza swoją zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy poprzez akceptację płatności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Publicznej.

3. Strony ustaliły, że wypełnienie przez Klienta w formie elektronicznej formularza płatności systemu płatności danymi instrumentu płatniczego (w tym kodem CCV2) jest uważane za jednorazowe hasło cyfrowe, które w ramach obowiązującego ustawodawstwo Ukrainy, w tym normy ustawy „O e-commerce”.

4. W przypadku akceptacji warunków (akceptacji) określonych w Umowie, Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej Umowy, jej załączników, postępowania zgodnie z instrukcjami i zaleceniami Psychologa/Psychoterapeuty, w tym opublikowanymi przez Psychologa / Psychoterapeuta na swojej stronie https : //violettamishchenko-online.com/.

5. Klient oraz Psycholog/Psychoterapeuta potwierdzają, że niniejsza Umowa nie jest fikcyjną lub fikcyjną transakcją zawartą pod wpływem nacisku lub oszustwa.

6. Świadczenie usług w ramach niniejszej Umowy odbywa się zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, miejsce zawarcia Umowy określa siedziba Psychologa/Psychoterapeuty.

2. SZCZEGÓLNE TERMINY I DEFINICJE

Psycholog/Psychoterapeuta – osoba, o której mowa w ust. 1. Rozdziału I niniejszej Umowy.

Klient – ​​każda osoba fizyczna (obywatel) posiadająca zdolność cywilną oraz pełną zdolność cywilną, pragnie korzystać z Usług określonych w niniejszej Umowie.

Usługi – w ramach niniejszej Umowy rozumiemy usługi doradcze (konsultacje) Psychologa/Psychoterapeuty dotyczące problemów, uczuć, celów, pragnień, wszelkich kwestii, których obecność determinuje zapotrzebowanie Klienta na usługi Psychologa/Psychoterapeuty.

Istotą usług Psychologa/Psychoterapeuty jest diagnostyka, naukowo uzasadnione kompleksowe leczenie zaburzeń zachowania i/lub chorób pochodzenia psychospołecznego lub psychosomatycznego przy pomocy metod psychoterapeutycznych.

Proces psychoterapeutyczny opiera się na interakcji jednego lub grupy pacjentów/klientów (klientów) z psychologiem/psychoterapeutą w celu promowania pozytywnej zmiany i dalszego rozwoju osobowości.

System płatności – w rozumieniu niniejszej Umowy organizacja płatnicza lub serwis płatniczy (Fondy), który zapewnia transfer środków pomiędzy płatnikiem a odbiorcą (Klient i Psycholog/Psychoterapeuta).

Prywatność, ochrona i przetwarzanie danych osobowych – warunki pracy z informacjami poufnymi i danymi osobowymi Klienta, które uzupełniają warunki niniejszej Umowy i stanowią integralną część niniejszej Umowy – Załącznik nr 1 do niej.

3. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy Psycholog/Psychoterapeuta zobowiązuje się do świadczenia Klientowi usług doradczych przewidzianych niniejszą Umową za wynagrodzeniem na zasadach i w terminie.

2. Klient zobowiązuje się do zapłaty za usługi Psychoterapeuty zgodnie z punktem VI Umowy.

4. ZAMÓWIENIE USŁUG (ZAPIS DO ODBIORU)

1. Zamówienie usług Psychoterapeuty realizowane jest w drodze rejestracji do odbioru poprzez wypełnienie formularza (e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, streszczenie problemu/pytania) oraz na warunkach 100% przedpłaty za Usługi za pomocą systemu płatności działającego na stronie https://violettamishchenko-online.com/.

2. Rejestracja do recepcji jest możliwa przez całą dobę, przy czym realizacja zgłoszeń złożonych poza godzinami pracy oraz w weekendy lub święta odbywa się w pierwszym dniu roboczym i według priorytetu.

5. WARUNKI I PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Klient udziela konsultacji zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

2. Usługi doradcze świadczone są w ramach następującego harmonogramu pracy Psychologa/Psychoterapeuty:

– Dni pracy psychologa / psychoterapeuty to: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek;

– rozpoczęcie pracy Psychologa/Psychoterapeuty: 09:00 (godzina dziewiąta zero)

min.), zakończenie pracy: 19:00 (dziewiętnaście godz. zero min.). Przerwa obiadowa trwa od godziny 13:00. 00 min do 14:00;

– wykaz weekendów i świąt: 1 stycznia 2021 r. Nowy Rok; 7 stycznia 2021 Boże Narodzenie; 8 marca 2021 Międzynarodowy Dzień Kobiet; 1 maja 2021 Święto Pracy; 2 maja 2019 Wielkanoc; 9 maja 2021 Dzień Zwycięstwa; 20 czerwca 2021 Trójca; 28 czerwca 2021 Dzień Konstytucji Ukrainy; 24 sierpnia 2021 Święto Niepodległości Ukrainy; 14 października 2021 Dzień Obrońców Ukrainy; 25 grudnia 2021. Boże Narodzenie.

3. Świadczenie usług doradczych rozpoczyna się nie później niż jeden dzień roboczy od dnia zarejestrowania Klienta do przyjęcia i zapłaty przez Klienta zgodnie z punktem VI Umowy, odrębnie uzgodnionym pomiędzy Klientem a Psychologiem/Psychoterapeutą i podjęciem pod uwagę dni pracy Psychologa/Psychoterapeuty.

4. Czas trwania konsultacji (świadczenia usług doradczych) przez Psychologa/Psychoterapeutę Klientowi:

– 50 minut w ramach jednej konsultacji (jednostka usług doradczych) w przypadku zamówienia konsultacji indywidualnej lub konsultacji indywidualnej, m.in. offline lub online przez Internet;

– 1 godzina w ramach pakietu usług „Doradztwo długoterminowe” (oddziały poradnictwa), w tym offline lub online przez Internet.

– 90 minut w ramach pakietu usług „Praca z konkretnym zleceniem” (jednostki usług konsultingowych), w tym offline lub online przez Internet.

– Do 2 godzin w ramach pakietu usług „Praca z myśleniem finansowym” (jednostki usług doradczych), w tym offline lub online przez Internet.

5. Usługi świadczone są przez Psychologa/Psychoterapeutę na rzecz Klienta ustnie.

6. Psycholog/Psychoterapeuta udziela porad osobiście.

7. W przypadku świadczenia usług przez Internet, w tym korzystania z aplikacji komunikatorów (Skype, Zoom, Telegram, Viber, inne i/lub sieci społecznościowe), łączenia się z Internetem i zapewnienia niezawodności połączenia, szybkości przesyłania danych itp., realizowanych samodzielnie przez Klienta.

8. Usługi doradcze uważa się za wykonane przez Psychologa/Psychoterapeutę na rzecz Klienta w całości, odpowiedniej jakości, zgodnie z wymaganiami Klienta, jeżeli w ciągu _3_dni kalendarzowych od dnia zapłaty przez Klienta za usługi Klient nie stwierdzono inaczej.

9. Klient gwarantuje, że wszelkie informacje przekazane przez niego Psychologowi/Psychoterapeucie są rzetelne, Klient nie narusza praw osób trzecich przekazując informacje Psychoterapeucie.

10. W przypadku niezgodności/nieważności jakichkolwiek informacji przekazanych przez Klienta Psychologowi/Psychoterapeuty, Klient przejmuje wszelkie związane z tym ryzyko i odpowiedzialność.

11. Zapłata za zlecone konsultacje oznacza wystarczające i pełne zapoznanie się Klienta z charakterystyką odpłatnych usług doradczych, informacją o warunkach ich świadczenia, oczekiwanych kwotach, wszelkich informacjach i informacjach, których Klient potrzebuje do dokonania świadomego i świadomego wyboru. Jak również zapoznanie się z treścią i zakresem, kosztem i sposobem jej ustalenia, warunkami, trybem i charakterystyką świadczenia usług przez Psychologa/Psychoterapeutę w ramach niniejszej Umowy, z treścią niniejszej Umowy w pełnej i przystępnej formie.

6. KOSZT USŁUG I PROCEDURA OBLICZENIOWA

1. Całkowita kwota niniejszej Umowy w relacji Psychologa/Psychoterapeuty z każdym indywidualnym Klientem jest określona jako kwota w dolarach otrzymana jako wynagrodzenie przez Psychologa/Psychoterapeutę od odpowiedniego Klienta za usługi doradcze świadczone takiemu Klientowi na podstawie niniejszej Umowy.

2. Za usługi doradcze Klient płaci Psychologowi/Psychoterapeucie 100% przedpłaty.

3. Strony wyrażają zgodę na rozważenie terminu otrzymania pieniędzy do dyspozycji Psychologa/Psychoterapeuty.

7. DOSTAWA POWIĄZANYCH TOWARÓW

1. Medytacje dostarczane są na adres e-mail Klienta niezwłocznie po dokonaniu płatności.

2. Dostawa kart afirmacyjnych odbywa się przez Nova Poshta do wskazanego przez Klienta oddziału po dokonaniu płatności. Dostawa kart afirmacyjnych jest bezpłatna.

8. POTWIERDZENIE OD KLIENTA

1. Klient akceptując niniejszą Umowę potwierdza, że:

– jest osobą zdolną, w stosunku do której sąd nie wszczął sprawy o uznanie ubezwłasnowolnienia lub ograniczonej zdolności;

– w momencie rejestracji lub w przypadku jakiejkolwiek innej czynności regulowanej niniejszą Umową wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z celami określonymi w niniejszej Umowie i jej załącznikach;

– Klient dobrowolnie wyraża bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Psychologa/Psychoterapeutę wszelkich osób zaangażowanych przez Psychoterapeutę w związku z realizacją niniejszej Umowy danych osobowych, medycznych, innych danych otrzymanych od Klienta w wyniku stosunków prawnych wynikających z niniejszej Umowy, a także bezwarunkową zgodę na komunikację historyczną Klienta z Psychologiem/Psychoterapeutą z wykorzystaniem dowolnych nośników danych. Przetwarzanie obejmuje między innymi gromadzenie, rejestrację, gromadzenie, przechowywanie, adaptację, odnawianie, użytkowanie i dystrybucję

(w tym transmisji), niszczenia danych przetwarzanych przez Psychologa/Psychoterapeutę;

– Klient jest świadomy, że konsultacje otrzymane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy nie mogą być traktowane jako opieka medyczna, w tym ostateczna diagnoza i/lub leczenie. W przypadku opieki medycznej i innych rodzajów opieki medycznej należy skonsultować się z lekarzem lub placówką służby zdrowia.

– zastosuje się do zapewnień określonych powyżej w niniejszym paragrafie Umowy. Zaświadczenia te uważa się za powtarzające się każdorazowo przy świadczeniu (odbiorze przez Klienta) usług od Psychologa/Psychoterapeuty oraz w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

9. OŚWIADCZENIA ETYCZNE PSYCHOTERAPEUTY
1. Psychoterapeuta prowadzi praktyczne czynności kompetentnie i zgodnie z wymogami etycznymi. Stale podnosi swój poziom zawodowy i rozwój osobisty. Monitoruje postępy naukowe w psychoterapii, w tym etyczne aspekty psychoterapii.

2. Psychoterapeuta przestrzega zasady poufności w odniesieniu do wszelkich informacji otrzymywanych podczas praktyki psychoterapeutycznej i superwizji, jak również zapewnia zachowanie poufności przez personel pomocniczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Informacje przekazywane Klientowi muszą być obiektywne i prawdziwe.

4. Działania psychoterapeutów mają na celu tworzenie w społeczeństwie warunków do poprawy, utrzymania i przywracania zdrowia psychicznego oraz ogólnie sprzyjają dojrzałości i rozwojowi człowieka.

5. W interesie naukowego i teoretycznego rozwoju psychoterapii oraz badania jej skuteczności psychoterapeuci powinni uczestniczyć w odpowiednich projektach badawczych. Badania psychoterapeutyczne, a także publikacje są przedmiotem, który podlega postanowieniom Kodeksu Etyki i nie może w żaden sposób szkodzić interesom pacjenta/klienta (Klienta).

10. ZASADY ETYCZNE W PSYCHOTERAPII I PORADNICTWIE:

1. Przywilej – ustawowe prawo konsumentów usług medycznych, psychologicznych i psychoterapeutycznych do nieudzielania informacji o sobie, jeżeli nie są pewni, że informacje te są chronione i nie będą w żaden sposób wykorzystywane. Przywilej ten jest zapisany w Konstytucji Ukrainy (art. 63), a jego naruszenie jest ścigane z mocy prawa.

2. Rzetelność – obecność zaufania klientów (pacjentów) do psychoterapeuty. Zaufanie to podstawowa zasada zrozumienia i zajmowania się etyką zawodową. Psychoterapeuta szanuje i gwarantuje poufność, jako obowiązek zaufania klienta, zapewnia przestrzeganie poufności przez personel pomocniczy.

3. Autonomia – prawo klienta do udziału w procesie psychoterapeutycznym wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Aby to zapewnić, Psychoterapeuta przekazuje Klientowi jasne i szczegółowe informacje o usługach w ramach niniejszej Umowy. Jednocześnie podawane są informacje o zakresie i możliwym czasie trwania psychoterapii.

4. Skuteczność i jakość psychoterapii i poradnictwa – obowiązek przyczynienia się do dobrego samopoczucia klienta (pacjenta) w wyniku zmian poprawiających jego życie. Psychoterapeuta działa wyłącznie w ramach wysokiego profesjonalizmu i kompetencji, rozwoju zawodowego i wykształcenia.

5. Nieszkodzenie – zobowiązuje psychoterapeutę do nienadużywania zaufania klienta (pacjenta) w celu zaspokojenia własnych potrzeb i zainteresowań – społecznych, finansowych, emocjonalnych itp.

6. Skargi na działania (bezczynność) psychoterapeuty może rozpatrzyć Komisja Etyki USP, powołując się na Kodeks Etyczny Ukraińskiego Związku Psychoterapeutów http://www.usp.lviv.ua/?lang= ua&modul=doc&id=etkod

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (zwane dalej „naruszeniem Umowy”), Strona ponosi odpowiedzialność określoną w niniejszej Umowie i (lub) obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy.

2. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Psychoterapeuta/Psychoterapeuta zostanie pociągnięta do odpowiedzialności majątkowej (materialnej) wobec Klienta lub jego opiekunów, bliskich, spadkobierców, taka odpowiedzialność Psychoterapeuty jest ograniczona do wysokości udokumentowanego odszkodowania w wysokości środków otrzymanych przez Psychoterapeuta jako zapłatę za swoje usługi w ramach niniejszej Umowy w wyniku płatności odpowiedniego Klienta.

3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub w części któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie to jest wynikiem działania siły wyższej (trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź; zdarzenia wojenne i militarne, zniszczenia spowodowane urządzeniami wybuchowymi) w ziemi, promieniowanie, skażenia chemiczne, epidemie i pandemie, inne sytuacje nadzwyczajne i nieuniknione w tych warunkach, w tym decyzje i akty władz, bezprawne działania osób trzecich mające wpływ na działalność Stron niniejszej umowy), które nie mogą być przekazane przez Strony w trakcie zawierania i realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku, gdy podjęcie odpowiednich działań jest niemożliwe. W takim przypadku termin wykonania zobowiązań określonych w niniejszej Umowie jest zróżnicowany w zależności od czasu wystąpienia tych okoliczności i ich skutków.

12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory i spory muszą być rozwiązane

negocjować. Przy rozstrzyganiu sporu Strony kierują się prawem materialnym i procesowym Ukrainy.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez Strony, wszelkie spory i różnice będą rozstrzygane na drodze sądowej miejsca wykonania niniejszej Umowy, zgodnie z częścią 8 art. 28 GIC Ukrainy.

13. SKUTEK UMOWY

1. Umowa z każdym Klientem indywidualnym zostaje zawarta z chwilą akceptacji niniejszej Umowy przez danego Klienta.

2. Okres obowiązywania Umowy – do momentu wycofania Oferty lub wcześniejszego rozwiązania Umowy przez Klienta lub Psychoterapeutę w przypadkach określonych niniejszą Umową lub obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

14. PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN W UMOWIE

1. Psycholog/Psychoterapeuta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach Oferty i/lub wycofania Oferty w dowolnym czasie według własnego uznania.

2. W przypadku wprowadzenia przez Psychologa/Psychoterapeutę zmian w Ofercie, zmiany te wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionego tekstu Oferty na stronie https://violettamishchenko-online.com/, chyba że inny termin wejścia w przewidziano taką delegację.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy od dnia wejścia w życie mają zastosowanie do wszystkich osób, które przystąpiły do ​​Umowy, w tym do tych, które przystąpiły do ​​niej przed dniem wejścia w życie zmian.

4. Propozycje Klientów i innych osób dotyczące zmiany Umowy podlegają obowiązkowemu rozpatrzeniu, ale nie gwarantują ich włączenia do Umowy.

5. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z jakimikolwiek warunkami niniejszej Umowy i/lub nie zgadza się na przestrzeganie jej warunków (lub nowej wersji Umowy), nie ma prawa nawiązać relacji z Psychologiem/Psychoterapeutą, w tym zamawianie i opłacanie konsultacji.

15. POSTANOWIENIA ZAWARTE

1. Strony twierdzą, że zawarcie niniejszej Umowy ma na celu faktyczne zaistnienie wywołanych przez nią skutków prawnych; wyrażanie woli Stron jest swobodne i odpowiada ich wewnętrznej woli oraz rzeczywistym intencjom; niniejsza Umowa nie jest fikcyjną i fikcyjną transakcją; Klient zgadza się z cenami, kosztem określonym przez Psychologa/Psychoterapeutę, trybem i warunkami płatności za usługi, procedurą akceptacji zmian warunków Umowy; Strony twierdzą, że posługują się biegle językiem ukraińskim, który określa warunki Umowy, co dało im możliwość zapoznania się i prawidłowego zrozumienia treści niniejszej Umowy.

2. Klient oświadcza, że ​​przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał w całości w sposób jasny, zrozumiały wszystkie niezbędne, dostępne, rzetelne i aktualne informacje niezbędne do dokonania świadomego wyboru Klienta i podjęcia świadomej decyzji o zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy.

3. Cesja prawa roszczenia i (lub) przelew wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy przez Klienta na osoby trzecie jest dozwolona wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Psychologa/Psychoterapeuty.

×
×

Koszyk